शिक्षक साथी यहाँ से डाउणलॉड करें ।
STD X ‍। STD IX

HINDI TEACHER TEXT UPDATED VERSION (STD-8)

Powered by Blogger.

Friday, 30 August 2013

ചോദ്യപേപ്പര്‍

സുഹൃത്തുക്കളെ,
പ്രതികരണങ്ങളാണ് ബ്ലോഗിംഗിന് പ്രചോദനം. മാതൃകാ ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ തയ്യാറാക്കിത്തരാനുള്ള അഭ്യര്‍ത്ഥനക്ക് കിട്ടിയ പ്രതികരണം നിരാശപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു. ആയതിനാല്‍ ഹിന്ദി ബ്ലോഗ് തയ്യാറാക്കിയ ചോദ്യപേപ്പറുകളുടെ വിതരണം താത്പര്യപൂര്‍വ്വം ആവശ്യപ്പെടുന്നവര്‍ക്കു മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. 298 പേരാണ് ചോദ്യപേപ്പര്‍ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ആവശ്യപ്പെട്ട് രജിസ്റ്റര്‍ചെയ്തത്. അവര്‍ക്കെല്ലാം ചോദ്യപേപ്പര്‍ അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. നന്ദിയറിയിച്ച് തിരികെ മെയില്‍ ചെയ്തവരുടെ എണ്ണം 3 !!!
എന്നിരിക്കിലും ....കുട്ടികളെ മാത്രം കരുതി ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.VIII,IX ക്ലാസ്സുകളുടെ പേജില്‍ അതത് ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

प्रथम कालाँत मूल्याँकन २०१३-१४(MODEL)
Third Language Hindi
कक्षा : 10 कुल स्कोर : 40
समय : 1½
सामान्य निर्देश:
 • सभी प्रश्नों के निर्देश ध्यान से पढ़ें।
 • पन्द्रह मिनट का कूल-आफ टाईम दिया जाएगा। वह प्रश्न पत्र के वाचन करने और लिखने के पूर्व तैयारी केलिए हैं।
 • 5 से 7और 8 से 10 तक के प्रश्नों में विकल्प हैं।

1.तालिका की पूर्ति करके लिखें (2)
पाठ
प्रोक्ति
रचयिता
गैरा
..................
महादेवी वर्मा
...............
घटना
मिलानी
बाबूलाल तेली की नाक
कहानी
......................
नदी और साबुन
.................
ज्ञानेन्द्रपति
2. अंग्रेज़ी शब्दों के स्थान पर उनके समानार्थी हिंदी शब्द रखकर निम्नलिखित खंड़ का पुनर्लेखन करें। (3)
आप के नाम पर registered letter भेजने केलिए आवश्यक stamp भी भेज दीजिए। अधिक जानकारी केलिए आप निम्नलिखित नंबर पर telephone कर सकते हैं।
(डाक टिकट, दूरसंचार, दूरभाष, पंजीकृत पत्र)
 1. निम्नलिखित घटनाओं को क्रमबद्ध करके लिखें। (2)
 • पशु चिकित्सकों ने निर्णय दिया कि गाय को सूई खिला दी गई है।
 • गौरा ने दाना - चारा खाना बहुत कम कर दिया।
 • लेखिका ने पशु चिकित्सकों को बुलाकर दिखाया।
 • गौरा को सेब का रस पिलाना शुरू किया।
4. निम्नलिखित चरित्रगत विशेषताओं से महादेवीवर्मा की विशेषताएँ चुनकर लिखें।(2)
 • लौकिक बुद्धि में अपने को श्रेष्ठ समझनेवाली
 • पशु-पक्षियों के प्रति प्यार रखनेवाली
 • खाद्य-समस्या के समाधान केलिए पशु-पक्षी न पालने वाली
5से 7तक के प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखें। (2 x2=4)
5. 'बैंगनी हो गई तुम्हारी शुभ्र त्वचा'- यहाँ कवि किस समस्या की ओर
इशारा करना चाहते हैं? आप का विचार प्रकट करें।
6. आजकल ज़रा-सी बीमीरी पर बड़ी सी बड़ी टेस्ट करवाई जाती है। चिकित्सा के क्षेत्र
में प्रचलित इस बुरी प्रवृत्ति पर टिप्पणी लिखें।
7. हाथी के बेघर होने में मानव समाज का असंगतिपूर्ण विकास भी जिम्मेदार है - इस प्रस्ताव से आप कहाँ तक सहमत हैं?
8से 10तक के प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखें (2x4=8)
8. मान लें, गौरा की मृत्यु से संघर्ष का विवरण करते हुए महादेवी वर्मा अपनी बहन के
नाम पत्र लिखती है। वह पत्र कल्पना करके लिखें।
9. तोरपा ब्लॉक से गुजरते हाथी पर बिजली का झटका लगा और वह मर गया । अगले दिन के अखबारों में यह समाचार आया । वह समाचार कल्पना करके लिखें ।
10. डॉ.लालूराम तेली के अस्पताल पहुंचे बावुलाल तेली और डॉक्टर के बीच का
वार्तालाप कल्पना करके लिखें।
सूचना : निम्नलिखित कविता पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखें।
उपवन की यह राजकुमारी
रंगों से सजी धजी
झलक अपने दिखलाने आती
हाथ किसी के वह नहीं आती
प्यारी-प्यारी चंचल तितली
लाल-लाल पीले फूलों पर
सारा दिन मंड़राती तितली
रंग-बिरंगी प्यारी तितली
फूलों का रस पीती रहती
फिर भी दुबली पतली दिखती
फूल-फूल मंड़राती फिरती
प्यारी-प्यारी चंचल तितली
(सजी-धजी - अलंकृत, അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട, झलक - ശോഭ,
मंडराना - ചുറ്റക്കറങ്ങുക)
11. झलक अपने दिखलाने आती-कौन?(फूल, तितली, पक्षी) (1)
12. कविता के लिए उचित शीर्षक लिखें। (1)
13. कविता का आशय लिखें। (3)
14. 'जल संरक्षण हमारा कर्तव्य है'- इस विषय पर एक पोस्टर तैयार करें। (3)
सूचना : निम्नलिखित अंश का संशोधन करके लिखें। (2)
15. गोपाल की भाई छठी कक्षा में पढ़तेहै। उसके पास दो कलम और एक बस्ता है
सूचना : निम्नलिखित विशेषणों से उचित विशेषण चुनकर खंड़ का पुनर्लेखन करें । (2)
16. बाज़ार में ….......... फल बेचे जाते हैं। सेब, अनार आदि …..... होते हैं।.......... अनार देखने में बहुत …............ होते हैं। (महँगे, तरह-तरह के, आकर्षक, लाल, गरीब)
सूचना : उचित योजकों से वाक्यों को मिलाएँ। (2)
17. वहाँ गंदगी है। वहाँ बीमारी है । (लेकिन, क्यों कि, जहाँ-वहाँ)
सूचना : निम्नलिखित गद्य खंड़ पढ़ें और नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखें।
प्रातः काल स्वास्थ्य केलिए उत्तम समय है। सूर्योदय होने से पहले ही हमें बिस्तर छोड़ देना चाहिए। इस समय हवा ताज़ा,और वातावरण शांत एवं प्रदूषण रहित होते हैं। सबेरे सैर करने से फेफड़ों को ताज़ा हवा मिलती है, जिसमें ओक्सिजन की अधिकता होती है। सबेरे घूमने से शरीर में दिन भर स्फूर्ति रहती है। इस समय प्रकृति में नव जागरण होता है।
18. हमें कब बिस्तर छोड़ना चाहिए ? (1)
19. 'जिसमें' शब्द में प्रयुक्त सर्वनाम चुनें। (यह, वह, जो ,कौन) (1)
20. 'सबेरे सैर करने से फेफड़ों को ताज़ा हवा मिलती है'-इस वाक्य में विशेषण शब्द है....
(सबेरे, सैर, ताज़ा, हवा) (1)
21. प्रात:काल की क्या-क्या विशेषताएँ हैं ? (2)

പത്താം തരത്തിലെ ചോദ്യപേപ്പറിനായി (PDF) താഴെയുള്ള ലിങ്കിലൂടെ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം.... 
Q Paper STD 10
 
എട്ടാം തരത്തിലെ ചോദ്യപേപ്പറിനായി
(PDF) താഴെയുള്ള ലിങ്കിലൂടെ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം...
Q Paper STD 8

ഇതുവരെ ആവശ്യപ്പെട്ടവര്‍ക്കെല്ലാം ചോദ്യപേപ്പര്‍ അയച്ചിട്ടുണ്ട്.എന്നാല്‍ ചില e mail വിലാസങ്ങളില്‍ നിന്ന് failure message വന്നിട്ടുണ്ട്.ഫോം സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനു മുന്‍പ് e mail വിലാസങ്ങള്‍ ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക


No comments:

Post a Comment

© hindiblogg-a community for hindi teachers
  

TopBottom